sobota, 21 lipiec 2018 17:05

O nas

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
      Warsztaty Terapii Zajęciowej (zwane dalej WTZ) zostały utworzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Warsztaty są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Bielsku Podlaskim powstały i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a Starostą Powiatu Bielskiego. 
      Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną, nie dłuższą niż pięć tygodni. Do WTZ uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej. 

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi
żadnych kosztów. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny.

Celem Warsztatów prowadzonych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest:
 
  1. Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. 
 
Powyższe cele realizowane są przez:
1.Ogólne usprawnianie.
2.Kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia.
3.Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach itp.
4.Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
5.Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, w tym również szkolenia zawodowego.

      Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim uczęszcza 38 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w siedmiu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje jeden instruktor. Uczestnicy kwalifikowani są do poszczególnych pracowni według swoich zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystać w trakcie podjętej pracy zawodowej.        Chodzi tu o takie umiejętności jak: współpraca w grupie, poprawna komunikacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie regulaminów, w tym znajomość praw i obowiązków pracowniczych, utrzymanie czystości własnego stanowiska pracy, znajomość przepisów bhp, wykonywanie poleceń oraz przyjmowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko pojęty trening kompetencji społecznych, który polega między innymi na: kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i harmonijnego współżycia w grupie, odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie, dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce: rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych, stosowania zwrotów grzecznościowych zależnych od miejsca i okoliczności.

Zasady przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
w Bielsku Podlaskim

      Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem iż dana osoba wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat. Zapis taki znajduje się w orzeczeniu o niepełnosprawności w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.
      Orzeczenie takie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17. Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wniosek można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pobrać z naszej strony internetowej.
      Wniosek powinien być podpisany przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego. Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ w Bielsku Podlaskim Tel. 85/876-71-91 lub tel. kom. 533177133 
w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
      W przypadku nie posiadania wskazań w orzeczeniu w zakresie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim. Pomoc w zakresie wypełnienia tego wniosku można uzyskać w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim (także telefonicznie).
 
Osoby i instytucje mogące wesprzeć nasz Warsztat proszone są o wspieranie zarówno
w formie rzeczowej, jak i finansowej za co z góry dziękujemy.
Czytany 3877 razy Ostatnio zmieniany sobota, 21 lipiec 2018 18:09
Więcej w tej kategorii: Sponsorzy »