Super User

Super User

czwartek, 09 luty 2023 14:38

Obowiązek informacyjny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji

sobota, 28 lipiec 2018 14:50

Sponsorzy

Serdeczne Podziękowania Sponsorom którzy wspomagają Naszą Placówkę Dzięki Waszej pomocy życie naszych uczestników jest przyjemniejsze i pozbawione wielu trosk. Przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na osoby o wielkim sercu, które chętnie pomagają innym.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Monika Piotrowska-Śliwińska

 

Nasi Sponsorzy:
 
Krzysztof Pruszyński – Prezes Firmy Pruszyński Sp. z o.o.
 
Tadeusz Romańczuk - Prezes Firmy "BIELMLEK" w Bielsku Podlaskim
 
UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski
 
Monika Siecińska - Jaworowska - Prezes Zarządu SUEMPOL Sp.z.o.o
 
Stanisław Bachurek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku
 
Barbara Niedźwiecka - Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim
 
Mirosław Tadeusz Purzeczko - Prezes Zarządu Purzeczko-Grupa Securitas Sp.z.o.o z siedzibą w Łomży
 
Danuta i Krzysztof Ostrowscy - ART  Profil Sp.z.o.o
 
Raisa Rajecka - Wójt Gminy Bielsk Podlaski
 
Stanisław Derehajło - Wójt Gminy Boćki
 
Andrzej Anusiewicz - Wójt Gminy Rudka
 
Nadleśnictwo Bielsk Podlaski
 
Nadleśnictwo Rudka
 
Agnieszka Makowiecka - Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKO" w Bielsku Podlaskim
 
Henryk Szerszeń - P.P.H.U "Alpo" w Bielsku Podlaskim
 
Tadeusz Pęski - P.H.U Auto Części
 
Firma HANBUD w Bielsku Podlaskim
 
Zakład Mięsny - P i W Nowiccy S.C
 
D i I. Pachwicewicz - Zakład Masarski "M" w Bielsku Podlaskim
 
Zbigniew Perzyna - Sklep z Zabawkami 5-10-15
 
Jerzy Korszaczuk - KORS Meble
 
Dariusz Michalczuk, Marek Bondaruk - Piekarnia ''Bochen'' Sp.J w Bielsku Podlaskim
 
Kwiaciarnia - P.H.U "WALENTYNKA"
 
Sidorska Rozalia - Zakład Fryzjerski w Bielsku Podlaskim
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A
 
Irena Greczan - Krawiectwo "IGA"
 
Mirosław Nikołajuk
 
Karol Borowski
 
Grażyna Rzepniewska
 
Andrzej Brzozowski
 
Rafał Paszkowski
sobota, 21 lipiec 2018 17:05

O nas

      Warsztaty Terapii Zajęciowej (zwane dalej WTZ) zostały utworzone przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Warsztaty są samodzielną pod względem organizacyjnym i finansowym jednostką, nie posiadającą osobowości prawnej. WTZ w Bielsku Podlaskim powstały i działają na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a Starostą Powiatu Bielskiego. 
      Warsztaty działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 z wyłączeniem jednego miesiąca letniego przypadającego na przerwę wakacyjną, nie dłuższą niż pięć tygodni. Do WTZ uczęszczają osoby niepełnosprawne po 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej. 

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi
żadnych kosztów. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny.

Celem Warsztatów prowadzonych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej jest:
 
  1. Aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. 
 
Powyższe cele realizowane są przez:
1.Ogólne usprawnianie.
2.Kształtowanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia.
3.Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach itp.
4.Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
5.Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, w tym również szkolenia zawodowego.

      Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim uczęszcza 38 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Głównie są to osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami neurologicznymi i zaburzeniami psychicznymi. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w siedmiu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje jeden instruktor. Uczestnicy kwalifikowani są do poszczególnych pracowni według swoich zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Rehabilitacja zawodowa ma na celu wyposażyć uczestnika w takie umiejętności, które będzie mógł on wykorzystać w trakcie podjętej pracy zawodowej.        Chodzi tu o takie umiejętności jak: współpraca w grupie, poprawna komunikacja interpersonalna, rozumienie i przestrzeganie regulaminów, w tym znajomość praw i obowiązków pracowniczych, utrzymanie czystości własnego stanowiska pracy, znajomość przepisów bhp, wykonywanie poleceń oraz przyjmowanie konstruktywnej krytyki instruktorów itp. natomiast rehabilitacja społeczna to szeroko pojęty trening kompetencji społecznych, który polega między innymi na: kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych i harmonijnego współżycia w grupie, odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie, dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce: rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych, stosowania zwrotów grzecznościowych zależnych od miejsca i okoliczności.

Zasady przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
w Bielsku Podlaskim

      Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem iż dana osoba wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat. Zapis taki znajduje się w orzeczeniu o niepełnosprawności w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.
      Orzeczenie takie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17. Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wniosek można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pobrać z naszej strony internetowej.
      Wniosek powinien być podpisany przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego. Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ w Bielsku Podlaskim Tel. 85/876-71-91 lub tel. kom. 533177133 
w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
      W przypadku nie posiadania wskazań w orzeczeniu w zakresie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Bielsku Podlaskim. Pomoc w zakresie wypełnienia tego wniosku można uzyskać w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim (także telefonicznie).
 
Osoby i instytucje mogące wesprzeć nasz Warsztat proszone są o wspieranie zarówno
w formie rzeczowej, jak i finansowej za co z góry dziękujemy.
sobota, 28 lipiec 2018 10:53

Sala Rehabilitacyjna